Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Talk 2 Mad – “Τυπάς”

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Talk 2 Mad

«talk to mad- ΤΥΠΑΣ»

1. Η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «DAM PRODUCTIONS»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Ανδρέα Κουρή (εφεξής καλούμενη η«Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «talk to mad- ΤΥΠΑΣ» (εφεξής καλουμένη o «Διαγωνισμος»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 23.11.2020 έως και 22.01.2020, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά την κλήρωση νικητών που θα κερδίσουν επιτραπέζια παιχνίδα από την εταιρία Desyllas games.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα νομίμως στην Ελλάδα.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Instagram σελίδα του Mad_ tv , από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 μ.μ. ως την Παρασκεύη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 21.00. Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η DAM PRODUCTION δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στον «Διαγωνισμό», με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο ενδιαφερόμενος (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να μπει στο λογαριασμό του κοινωνικού μέσου Instagram, θα πρέπει να ακολουθεί το λογαρισμό @ mad_tv και να κάνει mention ένα φίλο του, ώστε να συμμετάσχει στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που θα κερδίσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι «O ΤΥΠΑΣ»

Ο «Διαγωνισμός» θα προβληθεί μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής Talk to Mad στο MAD TV, και στα Social Media του MAD.

O «Συμμετέχων» μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση του «Διαγωνισμού» για τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται Αφού αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω.Έπειτα, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα μέσα από τον κοινωνικό μέσο Instagram, μέσω προσωπικού μηνύματος και θα του ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν Ο ΤΥΠΑΣ. Η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους άνευ ανταλλάγματος. Επιπλέον παραχωρει την συναίνεσή του στην Διοργανώτρια για την χρήση του ονόματός του διάρκειας ένας (3) μήνα. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

5. Δώρα

5.1. Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν, από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι « Ο ΤΥΠΑΣ» από την εταιρία Desyllas Games τα οποία οι νικήτες θα μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία του MAD Eθν.Αντιστάσεως 253 και Καποδιστρίου Παλλήνη.

5.2. Η «Ενέργεια» θα ολοκληρωθεί με την τελική ανάδειξη των νικητών στις 22/01/2020 και ώρα 21.00.

5.3. Από τον «Διαγωνισμό» θα αναδειχθούν 45 τελικοί νικητές του «Διαγωνισμού», οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα απο το κοινωνικό μέσο Instagram και Facebook .

5.6. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6 . Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

7. Η «Διοργανώτρια» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο κοινωνικό μέσο ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η «Διοργανώτρια» δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία.

8. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η «Διοργανώτρια» μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

9. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής του «Διαγωνισμού» έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

12 .Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του «Διαγωνισμου», για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή ή των συνεργατών τους, (ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας).

13. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

14. Η συμμετοχή στον «Διαγωνισμό» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του «Συμμετέχοντα» από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της «Διοργανώτριας».

15. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμό τους, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και την διεύθυνση του ), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα αιτήματος ενημέρωσης, διαγραφής, πρόσβασης, στην επεξεργασία των δεδομένων του και γενικά όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, στην Παλλήνη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

16. Ολοι οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό κατά τους όρους του παρόντος. Τα προσωπικά αυτά

δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν 3 μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

17. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mad.gr Επίσης, όσο αφορά την παραλαβή των δώρων, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6665669 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-17.00.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *