ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING ΕΚΠΑ»

Α. Εισαγωγή

Η εταιρεία «ΑΚΟΗ A.E.» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει στο πλαίσιο της εκπομπής «Το Πρωινό » (στο εξής η «Εκπομπή») του ραδιοφωνικού σταθμού  MAD Radio 106,2 και σε συνεργασία με το e-Learning του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Προγράμματα e-learning ΕΚΠΑ» και προσφέρουν δύο συμμετοχές στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

Digital business transformation 

(εφεξής καλουμένη η Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 19.09.2019 έως και 01.10.2019, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία παρέχονται από το «e-Learning του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα νομίμως στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην AKOH  και τις άλλες εταιρείες του ομίλου MAD καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την  από Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 12:00 μ. (το μεσημέρι) έως την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00.  Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

4. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΑΚΟΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των νικητών.

5.  Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα του MAD Radio στο Instagram, να κάνετε FOLLOW τη σελίδα και στη συνέχεια να κάνετε comment στο post του διαγωνισμού με τη λέξη e-learning . Oλοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό και  αποκτάτε αυτομάτως μία (1)  συμμετοχή για την κλήρωση των δώρων. Διευκρινίζεται ότι όσα περισσότερα comment κάνετε, τόσες περισσότερες συμμετοχές στην κλήρωση θα έχετε. 

Επίσης το όνομά σας και το επώνυμό σας που θα σας ζητηθεί σε περίπτωση που είσαστε ένας από τους νικητές, πρέπει να είναι αυτό που αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που έχετε στη διάθεσή σας και το οποίο ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε κατά την παραλαβή των δώρων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνον τα δικά τους καθώς και ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και αληθή. Διευκρινίζεται ότι η ΑΚΟΗ δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή εν γένει αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. 

6. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 πμ, θα λάβει χώρα η κλήρωση των νικητών, δύο πρώτων και δύο επιλαχόντων νικητών.

Οι  νικητές θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή των δώρων τους από την παραγωγή την ΑΚΟΗ αμέσως μετά την κλήρωση με μήνυμα στην εφαρμογή Instagram.  

Ειδικότερα, εντός δέκα (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους νικητές ώστε να τους ενημερώσουν για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε Βραβείου.

Σε περίπτωση που μετά την πάροδο είκοσι (7) εργάσιμων ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, το σχετικό Βραβείο απόλλυται  γι’ αυτούς οριστικά και η ΑΚΟΗ δύναται να επικοινωνήσει και να διαθέσει το βραβείο σε επιλαχόντες νικητές.

Στη συνέχεια οι νικήτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα που έχουν κερδίσει. 

Κατά την παραλαβή του δώρου ή σε οποιοδήποτε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας ενδέχεται να ζητηθεί η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριου ή άλλου επίσημου εγγράφου που έχετε στη διάθεσή σας με σκοπό την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων, την απόδειξη της πλήρωσης του ηλικιακού κριτηρίου και εν γένει για την διασφάλιση της σχετικής διαδικασίας. 

7. Διευκρινίζεται ότι η ΑΚΟΗ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων του Διαγωνισμού ή/και εφόσον υφίστανται υπόνοιες σχετικά με την μη τήρηση των όρων του Διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος. Ενδεικτικά, αν οποιοσδήποτε από τους νικητές είναι κάτω των 18 ετών, ή δεν είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία, ή αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει ή παρέλθει άπρακτη η ημερομηνία που παραπάνω ορίζεται ανά κατηγορία δώρου, ή έχει δηλώσει λάθος, ανακριβή ή αναληθή στοιχεία στη φόρμα (και ιδιαίτερα το email του), ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σχετικά,.

8. Τα δώρα, είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους και απαγορεύεται η παραχώρησή τους από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. 

9. Οι νικητές του διαγωνισμού  αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη ότι θα κάνουν χρήση των δώρων με δική τους ευθύνη και ότι η ΑΚΟΗ δεν έχει κανενός είδους ανάμειξη ή ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημιά τυχόν υποστούν κατά την πραγματοποίηση αυτών ή και εξ αφορμής αυτών, ούτε στην περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης αυτών.

10. Η ΑΚΟΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκειά του για οποιοδήποτε λόγο ή ακόμα και να ακυρώσει ή να τερματίσει τον Διαγωνισμό, μετά από ενημέρωση του κοινού στην ηλεκτρονική σελίδα στη διεύθυνση www.mad.gr ή/και με άλλο πρόσφορο -κατά την εύλογη κρίση της- τρόπο.

12. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται δημοσιευμένοι στην διεύθυνση www.mad.gr  Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στην ΑΚΟΗ διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφωνίες ή διενέξεις θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή/και στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους, την παροχή της απαιτούμενης συγκατάθεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της  ΑΚΟΗ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *