Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Mad Radio 106.2 – Επιτραπέζια AS COMPANY

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Mad Radio 106.2

«mad radio 106.2 -επιτραπέζια AS COMPANY»

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει οποιοσδήποτε ακροατής του mad radio 106.2,είναι άνω των 17 ετών

2. Αποκλείονται της συμμετοχής στην ενέργεια οι εργαζόμενοι του Ομίλου MAD και AS COMPANY.

3. Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο κάθε συμμετέχων που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί στο αέρα του σταθμού (από τις 10.00-13.00π.μ.) θα πρέπει να τηλεφωνήσει πρώτος μέσα και να παίξει με τον παραγωγό ένα παιχνίδι (What do you meme, Σκιτσογραφίες Ακατάλληλο, Shit Happens, 5 seconds ακατάλληλο και Stupid Deaths). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς (την εκάστοτε ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού) και που αναφέρονται παρακάτω:

4. Για κάθε ένα από τα στοιχεία που ζητούνται στον αέρα του σταθμού, ο ακροατής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις που θα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του κάθε στοιχείου. Π.χ. για ηλικιακά κριτήρια θα πρέπει να προσκομίζεται η ταυτότητα.

5. Ο τυχερός της ημέρας θα πρέπει να τηλεφωνήσει πρώτος μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο που δίνεται από τους παραγωγούς (5’). Στη συνέχεια για να λάβει το δώρο των 2 επιτραπέζιων παιχνιδιών από την εταιρία AS COMPANY θα πρέπει να απαντήσει στην ραδιοφωνική παραγωγό και έπειτα να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

6. Σε περίπτωση που κάποιος πληροί όλες τις προϋποθέσεις, αλλά τηλεφωνήσει δεύτερος, δεν κερδίζει καθώς δεν βγαίνει στον ραδιοφωνικό αέρα.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τετάρτη 25/11, Παρασκεύη 27/11,Δευτέρα 30/11,Τετάρτη 02/12,Παρασκευή 04/12,Δευτέρα 07/12,Τετάρτη 09/12,Παρασκευή 11/12

8. Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση του τη διάρκεια της ενέργειας. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.

9. Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.

10. Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να κρατήσει τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων για διάρκεια 3 μηνών.

11. O πέλατης AS COMPANY έχει δικαίωμα να αποστείλει απευθείας στους ακροάτες – νικητές του διαγωνισμού – του MAD RADIO 106.2 τα επιτραπέζια παιχνίδια.

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της ενέργειας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *