MORE STUFF

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WOAH FEST CONTEST»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WOAH FEST CONTEST»

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

 

1. Η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «DAM PRODUCTIONS»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Ανδρέα Κουρή (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «WOAH Fest Contest» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 09.02.2018 έως και 20.02.2018, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά την κλήρωση νικητών που θα παρευρεθούν στο WOAH Fest Powered by MAD”(εφεξής καλούμενη η «Εκδήλωση»). Tα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό όρο 5 παρέχονται από την «Διοργανώτρια». Τα δώρα θα σταλθούν στους νικητές μέσω της εταιρίας DAM PRODUCTIONS.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια : Στην Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας, της Coca-Cola Hellas SA, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού. Ανήλικοι άνω των 13 ετών μπορούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια, εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους αυτών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

3. Διάρκεια της Ενέργειας . Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09.02.2018, ώρα [09:00:00] έως 21.02.2018, ώρα [23:59:59] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια :

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα, κατεβάζοντας την εφαρμογή WOAH από το Appstore ή το Playstore, να συμμετάσχει στην Ενέργεια, με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του, μπορεί να πατήσει πάνω στο αντίστοιχο εικαστικό που θα βρει στην ενότητα ΝΕΑ ή να κατευθυνθεί απευθείας στην ενότητα PROMOS για να παίξει στον Διαγωνισμό «WOAHFestContest». Θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και θα αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων») προκειμένου να συμμετάσχει στις κληρώσεις της Ενέργειας για τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται κατωτέρω υπό 5. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στο Διαγωνισμό (κατά τον παραπάνω όρο 2), απαιτείται η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου, της ημερομηνίας γέννησής του, του κινητού τηλεφώνου, της διεύθυνσης κατοικίας του και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή του τυχόν επιτρόπου του, καθώς και η αποδοχή των όρων από τον τελευταίο. Αφού, συμπληρώσει τα στοιχεία του και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να πάρει μέρος στο «WOAH Fest Contest». Έπειτα, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα μέσα από την εφαρμογή, για το πότε και το πως θα παραλάβει το δώρο του, σε περίπτωση που είναι ένας από τους νικητές.

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής στην Ενέργεια. Επίσης, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να κερδίσει μια φορά καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της προωθητικής ενέργειας. Με τη συμμετοχή του ο Συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν Coca-Cola. Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα των Συμμετεχόντων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική και εμπορική προώθηση των προϊόντων της TheCoca-ColaCompany, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους άνευ ανταλλάγματος. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

5. Δώρα

5.1. Από τον Διαγωνισμό θα μοιραστούν συνολικά 1.500 διπλές προσκλήσεις για το «WOAH Fest Powered by MAD», μέσα από κλήρωση που θα γίνει αφού ολοκληρωθεί ο «Διαγωνισμός», μετά από τις 12 μέρες δηλαδή, που θα είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του WOAH. Από τις 1.500 διπλές προκλήσεις που θα κερδίσουν 1.500 νικητές, οι 100 από αυτές θα είναι διαφοροποιημένες και με δώρο early entrance-ticket. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι στην είσοδο του χώρου, τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους, για να έχουν την δυνατότητα για την καλύτερη θέση στον χώρο.

5.2. Όλοι οι νικητές θα λάβουν στο email που θα δηλώσουν και συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ενημέρωση για το πού θα γίνει το event, τους καλλιτέχνες που συμπεριλαμβάνει, την ώρα που πρέπει να είναι εκεί, καθώς και ένα μοναδικό QRcode, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουν στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου, για να γίνει σχετικό σκανάρισμα για την ταυτοποίηση και είσοδο των νικητών. Το κάθε QR code ισχύει για 2 άτομα, οπότε ο νικητής θα πρέπει να εισέλθει στην είσοδο μαζί με το άτομο που θα είναι η συνοδεία του, για να μπορέσουν να μπούνε και οι δύο μαζί. Τα QR code θα αποσταλούν στους νικητές από την «DAM Productions». Επίσης, το συνοδευτικό άτομο, θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει κατεβάσει την WOAH εφαρμογή στο κινητό του, για να μπορέσει να την δείξει στην είσοδο για περαιτέρω επιβεβαίωση και έλεγχο των νικητών.

5.3. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5.4. Η «Διοργανώτρια» δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, από και προς την «Εκδήλωση».

6 . Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

7. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

9. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής της Ενέργειας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

12 .Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της «Εκδήλωσης», για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή ή των συνεργατών τους, (ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας).

13. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμό του, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail)) καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών που θα συλλέξει, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, στην Παλλήνη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. Οι γονείς/κηδεμόνες ή/και ασκούντες τη γονική μέριμνα καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες δίνουν δια των γονέων/κηδεμόνων τους ή ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών τη συναίνεσή τους στο Διοργανωτή να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

14. Ο Συμμετέχων δίνει την συναίνεσή του στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Το ως άνω αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστρέψει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που διατηρεί μετά την παράδοση του Δώρου κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

15. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Coca-Cola ή της Διοργανώτριας.

16. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του Συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

17. Πληροφορίες – Παράπονα : Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση woahgreece@coca-cola.com. Επίσης, όσο αφορά την παραλαβή των δώρων, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6665669 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-18.00. Υπεύθυνος επικοινωνίας Άγγελος Μοσχονάς.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MORE STUFF

More in MORE STUFF

Katerine Duska & Leon of Athens live στη Τεχνόπολη

Katerine Duska & Leon of Athens live στη Τεχνόπολη

Asteropi ChainaJuly 1, 2020
Η Alma μοιράζεται το μήνυμα αισιοδοξίας της μέσα από το νέο της single «Be alright»

Η Alma μοιράζεται το μήνυμα αισιοδοξίας της μέσα από το νέο της single «Be alright»

Asteropi ChainaJune 24, 2020
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης!

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Asteropi ChainaJune 24, 2020
Beyond ATH: Kareem Kalokoh X Havana Club

Beyond ATH: Kareem Kalokoh X Havana Club σε ένα μοναδικό μουσικό film

Asteropi ChainaJune 19, 2020
10ο ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

10ο ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL | Ιούνιος – Αύγουστος 2020

Asteropi ChainaJune 19, 2020
Online ημερίδα: «RestART

Online ημερίδα: «RestART | Η τέχνη την επόμενη μέρα»

Asteropi ChainaJune 17, 2020
Athens Pride: Συμβολική Διαμαρτυρία Αλληλεγγύης στο κίνημα Black Lives Matter

Athens Pride: Συμβολική Διαμαρτυρία Αλληλεγγύης στο κίνημα Black Lives Matter

Asteropi ChainaJune 17, 2020
ΕΡΤ2 – «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον σεφ Νικόλα Σακελλαρίου 20 & 21.06.2020

ΕΡΤ2 – «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον σεφ Νικόλα Σακελλαρίου 20 & 21.06.2020

Asteropi ChainaJune 15, 2020
Το πρόγραμμα Ιουνίου στο Drive in Φεστιβάλ Γλυφάδας!

Το πρόγραμμα Ιουνίου στο Drive in Φεστιβάλ Γλυφάδας!

Asteropi ChainaJune 15, 2020